RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że ADMINISTRATOREM danych osobowych Pani/Pana pozostaje  PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski z siedzibą w: Honoratka 80, 62-561 Ślesin, NIP: 6652288148.

KONTAKT

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem:

 • telefonu 63 2427671,
 • poczty elektronicznej biuro@pat-komp.pl
 • oraz listownie na adres: Honoratka 80, 62-561 Ślesin.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Do przetwarzanych danych zalicza się:

 • imię,
 • nazwiskoi/lub nazwa firmy,
 • numer NIP,
 • adres korespondencyjny,
 • adres dostawy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski a Państwa firmą,
 • świadczenia przez PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski usług serwisowych, konsultingowych, szkoleniowych, wdrożeniowych,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski,
 • zawarcia umowy: handlowej, wdrożeniowej, obsługi serwisowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski nie będą:

 • profilowane,
 • przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dane te mogą być również przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski usługi doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

W związku z przetwarzaniem przez Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • Prawo do sprostowania swoich danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora;
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska;
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO.